PRODUKT GROUP s.r.o.

E-Shop menu

Informácia o spracovaní osobných údajov zákazníkov spoločnosti

PRODUKT GROUP spol. s r.o.

 

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov.
Od 25. mája 2018 osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Úvodné informácie

 

Spoločnosť PRODUKT  GROUP spol. s r.o., IČO: 47723254, so sídlom
Jánošíkova 560, 906 32 Jablonica  registrácia vedená v Obchodnom registri  Trnava, odd. Sro, vl.č.34180/T  (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje svojich zákazníkov/kupujúcich nakupujúcich v spoločnosti osobne na jednej z prevádzok spoločnosti alebo na jednej z prevádzok obchodného zastúpenia spoločnosti, resp. na odbernom mieste, a to v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“),

a za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú konkrétnemu právneho základu v zmysle článku 6 Nariadenia.

Táto informácia obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach kupujúcich/zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

 

Rozsah/kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Osobne poskytnuté osobné údaje

 

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje spoločnosť zásadu minimalizácie spracúvaných údajov a spracúva iba tie osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu:

Meno a priezvisko

E-mail

Telefónne číslo

Fax

Adresa trvalého pobytu, príp. fakturačná a dodacia adresa

Kópia dokladu totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti zákazníka

Informácie o zákazníkoch sú získané priamo od potenciálnych zákazníkov s ich súhlasom - najmä pri žiadosti o spracovanie ponuky obchodu alebo služby, alebo na základe e-mailovej alebo telefonickej dopytu zákazníkov

Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke tovaru, prípadne iným spôsobom pri uzatvorení právneho vzťahu so spoločnosťou alebo v priebehu jeho trvania, sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru a zároveň účelom predchádzania podvodom.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

1/         Uzavretie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy

Poskytnutie Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné za účelom uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy týkajúcej sa dodávky tovarov alebo služieb, ktoré si v spoločnosti objednáte, ako aj za účelom doručenia objednaného tovaru.

 

2/         Zákonná povinnosť

 

Po realizácii dodávky tovaru alebo služby ďalej spracúvame osobné údaje zákazníkov z dôvodu plnenia povinností uchovávať určité údaje v dobe stanovenej právnymi predpismi. Ak teda právny predpis stanovuje dobu, počas ktorej musí spoločnosť uchovávať osobné údaje zákazníkov, budú tieto údaje spracúvané a uchovávané aj po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

Príjemcovia osobných údajov

 

V prípade doručovania tovaru môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (t. j. meno, priezvisko,telefónne číslo, dodacia adresa) poskytnuté kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s.. Bez poskytnutia osobných údajov kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. by nebolo možné doručenie objednaného tovaru na zákazníkom zvolenú adresu.

Spoločnosť môže byť ďalej povinná poskytnúť osobné údaje účtovnej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva, prístup k osobným údajom tak môžu mať v nevyhnutnom rozsahu i tieto osoby.

Nezdieľame databázy s ďalším správcom osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov zákazníkov je nasledujúca:

ñuchovávanie po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu,

ñuchovávanie po dobu stanovenú právnymi predpismi, predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

 

lpožadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;

lpožadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;

lpožadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;

lpožadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť  osobných údajov alebo spracúvanie je  protizákonné  a  dotknutá osoba namieta proti  vymazaniu osobných údajov  a  žiada  namiesto  toho obmedzenie ich použitia;

lpožadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,

lpodať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.  Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na :www.dataprotection.gov.sk 

 

 

Ďalšie informácie

 

Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracúvané na iných právnych základoch ako je súhlas s ich spracovaním.

Údaje, ktoré zákazník poskytuje, sú vyžadované za účelom plnenia zmluvných, zákonných povinností a za účelom prechádzania podvodom a preto súhlas zákazníka na ich spracovanie nevyžaduje. V prípade neposkytnutia údajov by totiž spoločnosti bolo znemožnené plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z objednávky zákazníka. Doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti zákazníka je vyžadovaný výlučne za účelom prechádzania podvodom tak pri uzatvorení zmlúv, ako i následnom odbere a dodaní tovaru a služieb podľa uzatvorenej zmluvy.

 

Ako nás kontaktovať

 

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa týchto informácií ochrane osobných údajov, pošlite nám e-mail na pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na adrese  JLIB_HTML_CLOAKING alebo napíšte na adresu spoločnosti.

 

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje spoločnosti:

PRODUKT GROUP spol. s r.o.

Jánošíkova 560. 90632 Jablonica

IČO:  47723254

 

 

Košík


Celková suma:   0.00 EUR
Prezrieť košík

Obľúbené produkty

0 Produkty - 0.00 EUR
Obľúbené produkty