PRODUKT GROUP s.r.o.

E-Shop menu

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim a sú platné pre internetový obchod  prevádzkovaný na internetovej adrese www.produkt-sk.sk spoločnosťou PRODUKT GROUP s.r.o. , Jánošíkova 560,  906 32 Jablonica. IČO: 47723254, DIČ:  2024064031, IČ DPH: SK2024064031.

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.

Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z registrácie zákazníka v internetovom obchode www.produkt-sk.sk.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.produkt-sk.sk  sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami ochrany osobných údajov, reklamačným poriadkom, cenami, platobnými a prepravnými podmienkami platnými v dobe odoslania objednávky a súhlasí s nimi.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Predávajúci má právo odmietnuť celú objednávku, alebo jej časť, ak  sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo je v súčasnej dobe vypredaný, ak sa u tovaru výrazne zmenila cena od výrobcu alebo zmluvného dodávateľa alebo nedošlo k dohode o spôsobe a cene dopravy.

O týchto skutočnostiach je povinný predávajúci okamžite upovedomiť kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.)

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

 - správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

 - tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

-  dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 - za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,

 - za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,

 - za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

4. Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje:

 - zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

 - pri objednávaní tovaru uviesť pravdivé a úplné informácie,

 - uviesť kontaktnú osobu v prípade, že tovar nebude preberať osobne,

 - odobrať objednaný tovar a zaplatiť prípadnú cenu za dopravu tovaru a prepravné palety,

 - zabezpečiť v svojej starostlivosti a na svoje náklady vykládku veľkorozmerného tovaru.

5. Dodacie podmienky

Tovar objednaný kupujúcim a potvrdený predávajúcim prepraví predávajúci do dvoch pracovných dní na adresu udanú kupujúcim (miesto plnenia) podľa Prepravných podmienok predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dohodnutej dodacej lehoty v prípade nepredvídateľných udalostí. O tejto skutočnosti je povinný okamžite informovať kupujúceho a dohodnúť náhradný termín dodania. V prípade ak predávajúci nedodá tovar ani v náhradnom termíne je kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť.

Tovar môže prevziať len kupujúci, alebo ním písomne oprávnená osoba. 

Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru skontrolovať spolu stav zásielky podľa dodacieho listu. Je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škode a tento okamžite zaslať predávajúcemu. Súčasne oznámiť túto skutočnosť bezodkladne predávajúcemu aj telefonicky.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru od predávajúceho, resp. od prepravcu.

Pokiaľ kupujúci podpisom v dokladoch prevzatie zásielky potvrdí, je zásielka považovaná za bezchybnú a na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia nebude braný ohľad s výnimkou situácie , kedy nie je možné z objektívnych dôvodov uskutočniť kontrolu dodávky ihneď pri prevzatí zásielky od dopravcu.

 

6. Cena a platenie

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.

Ak ste si zvolili dopravu na miesto doručenia, doručíme Vám tovar až na Vami určené miesto. (cena za dopravu vám bude k celkovej sume prirátaná dodatočne, po vypočítaní ceny za dopravu podľa platného sadzobníka). 

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

7. Platobné podmienky

 

Úhradu kúpnej ceny je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

-  V hotovosti pri osobnom odbere zo skladu predávajúceho. Predávajúci vystaví pokladničný doklad z fiškálnej pokladnice,

-  Bezhotovostne na účet predávajúceho na základe predfaktúry. Ako variabilný symbol uvedie kupujúci číslo predfaktúry. Predávajúci vystaví po úhrade faktúru a odošle tovar.

-Dobierkou u kuriéra DPD - v hotovosti alebo platobnou kartou

-Bezhotovostne KARTOU na pobočke Trnava

 

7.1 Prepravné podmienky

 

Rozvoz tovaru objednaného v internetovom obchode www.produkt-sk.sk zabezpečovaný spoločnosťou PRODUKT GROUP s.r.o. do hmotnosti 1,3 tony.

Oblasť :  Slovensko cca 50 km od Trnavy, min. hodnota tovaru 350 € s Dph + dopravné náklady

Cena : Trnava - 22 € s DPH  

           Bratislava - 80 € s DPH  

           Pezinok -  45 € s DPH 

           Senec - 35 € s DPH 

Trnava okolie do 20km - 28 € s DPH 

ostatné- 1km -1,50 € s DPH /počíta sa iba cesta TAM/, 

 

Balíky prepravované spoločnosťou DPD pre celé Slovensko.

- Max. hmotnosť balíku je 50 kg

- rozmery - súčet obvodu a najdlhšej strany do 300 cm (1+2) viď obr.
- najdlhšia strana môže byť do dĺžky 175 cm (2) viď obr.

 

Cena dopravy v závislosti od hmotnosti :

do 3 kg ................. 6,40 € s DPH

do 5 kg ................. 6,60 € s DPH

do 10 kg ............... 7,80 € s DPH

do 20 kg ............. 10,80 € s DPH

do 30 kg ............. 13,80 € s DPH

do 50 kg ............. 22,20 € s DPH

 

 

8. Záruka

 

-  Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov.

 - Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 - Záruku je možné uplatniť len na výrobnej vade. Za vadu je považované to čo neodpovedá kvalitatívnemu štandardu tovaru.

-  Za vadu nemožno považovať prípad, kedy výrobok doslúži v dôsledku použitia či bežného opotrebovania úmerného dĺžke a spôsobu používania.

-  Záruka sa nevzťahuje na vady , ktoré vzniknú použitím a inštaláciou a ktoré sú v rozpore s technologickými predpismi, návodom k obsluhe alebo všeobecnými zásadami.

-  Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady , ktoré vzniknú nesprávnou prepravou a nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním resp. za neobvyklých podmienok, fyzickým poškodením, a na závady , ktoré vzniknú neodvratnou udalosťou (voda, oheň , a pod.), poveternostnými vplyvmi, poškodením bleskom, nadmerným mechanickým opotrebovaním.

 

9. Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy) 

 Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

- prevzatia tovaru

- uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

- tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 Tovar je potrebné vrátiť  kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Tovar musí byť vrátený na adresu, odkiaľ bol odoslaný, t.j. prevádzka Produkt Group Trnava, tovar odoslaný na poštu, balikomaty a balíkoboxy nie je možné považovať za vrátenie tovaru. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená najneskôr v lehote do 14 kalendárnych dní po skontrolovaní vráteného tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy pri kúpe a predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Pred samotným vrátením tovaru je kupujúci povinný včas upovedomiť predávajúceho, dohodnúť termín vrátenia a adresu, na ktorú vrátený tovar dopraviť. Súčasne zaslať predávajúcemu e-mail alebo fax s uvedením čísla objednávky, faktúry a dodacieho listu a oznámiť číslo účtu , na ktorý chce uhradenú čiastku vrátiť. Pokiaľ nebude splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, nebude odstúpenie od zmluvy akceptované, tovar nebude prevzatý späť a uhradená čiastka nebude vrátená.

 

10. Reklamačný poriadok

 

Pokiaľ je zásielka neúplná alebo poškodená, je kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škode (popis závad a ich vznik, číslo objednávky a dodacieho listu) a tento okamžite zaslať predávajúcemu e-mailom alebo faxom a súčasne ihneď predávajúcemu oznámiť túto skutočnosť telefonicky.  Pri reklamácii je povinný kupujúci preukázať zakúpenie tovaru u predávajúceho dodacím listom. Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu reklamácie tovar, pokiaľ ho kupujúci neodovzdá so všetkými súčasťami a príslušenstvom a so všetkou dokumentáciou. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný dohodnutým spôsobom s predávajúcim (e-mail, telefonicky, faxom, písomne), a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru k vybaveniu reklamácie. Odstránenie závady na tovare bude realizované podľa typu produktu buď jeho úplnou výmenou alebo výmenou vadného dielu.

 

11. Ochrana súkromia

Informácia o spracovaní osobných údajov zákazníkov spoločnosti

PRODUKT GROUP spol. s r.o.

 

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov.
Od 25. mája 2018 osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Úvodné informácie

 

Spoločnosť PRODUKT  GROUP spol. s r.o., IČO: 47723254, so sídlom
Jánošíkova 560, 906 32 Jablonica  registrácia vedená v Obchodnom registri  Trnava, odd. Sro, vl.č.34180/T  (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje svojich zákazníkov/kupujúcich nakupujúcich v spoločnosti osobne na jednej z prevádzok spoločnosti alebo na jednej z prevádzok obchodného zastúpenia spoločnosti, resp. na odbernom mieste, a to v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“),

a za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú konkrétnemu právneho základu v zmysle článku 6 Nariadenia.

Táto informácia obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach kupujúcich/zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

 

Rozsah/kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Osobne poskytnuté osobné údaje

 

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje spoločnosť zásadu minimalizácie spracúvaných údajov a spracúva iba tie osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu:


Meno a priezvisko

E-mail

Telefónne číslo

Fax

Adresa trvalého pobytu, príp. fakturačná a dodacia adresa

Kópia dokladu totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti zákazníka

Informácie o zákazníkoch sú získané priamo od potenciálnych zákazníkov s ich súhlasom - najmä pri žiadosti o spracovanie ponuky obchodu alebo služby, alebo na základe e-mailoveho alebo telefonickeho dopytu zákazníkov

Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke tovaru, prípadne iným spôsobom pri uzatvorení právneho vzťahu so spoločnosťou alebo v priebehu jeho trvania, sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru a zároveň účelom predchádzania podvodom.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

1/         Uzavretie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy

Poskytnutie Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné za účelom uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy týkajúcej sa dodávky tovarov alebo služieb, ktoré si v spoločnosti objednáte, ako aj za účelom doručenia objednaného tovaru.

 

2/         Zákonná povinnosť

 

Po realizácii dodávky tovaru alebo služby ďalej spracúvame osobné údaje zákazníkov z dôvodu plnenia povinností uchovávať určité údaje v dobe stanovenej právnymi predpismi. Ak teda právny predpis stanovuje dobu, počas ktorej musí spoločnosť uchovávať osobné údaje zákazníkov, budú tieto údaje spracúvané a uchovávané aj po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

Príjemcovia osobných údajov

 

V prípade doručovania tovaru môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (t. j. meno, priezvisko,telefónne číslo, dodacia adresa) poskytnuté kuriérskej službe, DPD alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s.. Bez poskytnutia osobných údajov kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. by nebolo možné doručenie objednaného tovaru na zákazníkom zvolenú adresu.

Spoločnosť môže byť ďalej povinná poskytnúť osobné údaje účtovnej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva, prístup k osobným údajom tak môžu mať v nevyhnutnom rozsahu i tieto osoby.

Nezdieľame databázy s ďalším správcom osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov zákazníkov je nasledujúca:

ñuchovávanie po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu,

ñuchovávanie po dobu stanovenú právnymi predpismi, predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

 

lpožadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;

lpožadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;

lpožadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;

lpožadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť  osobných údajov alebo spracúvanie je  protizákonné  a  dotknutá osoba namieta proti  vymazaniu osobných údajov  a  žiada  namiesto  toho obmedzenie ich použitia;

lpožadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,

lpodať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.  Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na :www.dataprotection.gov.sk 

 

 

Ďalšie informácie

 

Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracúvané na iných právnych základoch ako je súhlas s ich spracovaním.

Údaje, ktoré zákazník poskytuje, sú vyžadované za účelom plnenia zmluvných, zákonných povinností a za účelom prechádzania podvodom a preto súhlas zákazníka na ich spracovanie nevyžaduje. V prípade neposkytnutia údajov by totiž spoločnosti bolo znemožnené plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z objednávky zákazníka. Doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti zákazníka je vyžadovaný výlučne za účelom prechádzania podvodom tak pri uzatvorení zmlúv, ako i následnom odbere a dodaní tovaru a služieb podľa uzatvorenej zmluvy.

 

Ako nás kontaktovať

 

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa týchto informácií ochrane osobných údajov, pošlite nám e-mail na pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na adrese  JLIB_HTML_CLOAKING alebo napíšte na adresu spoločnosti.

 

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje spoločnosti:

PRODUKT GROUP spol. s.r.o.

Jánošíkova 560. 90632 Jablonica

IČO:  47723254

 

 

 

 

12. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcemu. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného) uvedenú v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci vyplnením osobných údajov zároveň vyjadruje súhlas so zasielaním obchodných  oznámení na zadanú e-mailovú adresu. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o pozastavenie posielania elektronických obchodných  oznámení.

Košík


Celková suma:   0.00 EUR
Prezrieť košík

Obľúbené produkty

0 Produkty - 0.00 EUR
Obľúbené produkty